Статут

УДРУЖЕЊЕ ПЕНЗИОНИСАНИХ ВОЈНИХ ЛЕТАЧА И ПАДОБРАНАЦА СРБИЈЕ

С Т А Т У Т

пречишћен текстЗемун 2008. годинеНа основу члана 6. Закона о удруживању грађана у удружења, друштвене организације и политичке организиације које се оснивају на територији СРЈ (Службени лист бр. 42/90), Конференција удружења пензионисаних војних летача и падобранаца Југославије на седници одржаној 16. априла 2008. године, донела је:   С Т А Т У Т УДРУЖЕЊА ПЕНЗИОНИСАНИХ ВОЈНИХ ЛЕТАЧА И ПАДОБРАНАЦА СРБИЈЕ I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ Члан 1. Удружење пензионисаних војних летача и падобранаца Србије (у даљем тексту Удружење), је интересно, социјално-хуманитарно нестраначко удружење грађана, односно пензионисаних војних летача и падобранаца и других пензионисаних припадника РВ и ПВО, у којем чланови остварују своје интересе на начелима солидарности у складу са важећим прописима Републике Србије и овим статутом.   Члан 2. Назив удружења је: УДРУЖЕЊЕ ПЕНЗИОНИСАНИХ ВОЈНИХ ЛЕТАЧА И ПАДОБРАНАЦА СРБИЈЕ, а скраћеница УПВЛПС. Седиште Удружења је у Земуну – Београд. Удружење је јединствена организација која своју делатност обавља на територији Републике Србије, окупљајући чланство на основама циљева и задатака. Рад Удружења је јаван. Према закону, надлежном органу омогућава се увид у делатност Удружења и начин стицања и коришћења средстава. Члан 3. Удружење има својство правног лица са правима, обавезама и одговорностима утврђеним Уставом Републике Србије, Законом и овим Статутом. Члан 4. Удружење остварује сарадњу са удружењима и организацијама у земљи и иностранству, блиским по циљевима и задацима. Одлуку о приступању тим асоцијацијама у земљи И иностранству доноси Конференција удружења и региструје код надлежног органа у законом прописаном року. II ЦИЉЕВИ УДРУЖЕЊА Члан 5. Циљеви Удружења су: – удруживање свих пензионисаних војних летача, падобранаца и других пензионисаних припадника РВ и ПВО, ради пружања помоћи члановима приликом остваривања њихових права пред надлежним органима; – залагање за унапређење социјално-економског положаја и социјалне сигурности чланова удружења; – окупљање, дружење и неговање ваздухопловних традиција. III ЗАДАЦИ УДРУЖЕЊА Члан 6. Задаци Удружења су да: – организује и реализује планове и акције ради окупљања чланова у јединствену организацију; -прикупља и разматра ставове, мишљења и предлоге чланова (комисија) удружења за побољшање материјалног положаја и социјалног статуса чланова, у складу са одлукама органа удружења, доставља их органима Удружења војних пензионера или надлежном државном органу; – сарађује, посебно са органима Фонда социјалног осигурања војних осигураника директно или преко органа Удружења војних пензионера Србије; – сарађује, посебно са органима Команде ратног ваздухопловства и противваздушне одбране, јединицама и установама Ратног ваздухопловства и осталим ваздухопловним асоцијацијама у циљу неговања ваздухопловних, војних и историјских традиција и патриотских осећања; – организује другарске сусрете, излете и друге облике рекреативне активности својих чланова на непрофитној основи; – организује посете и пружање помоћи оболелим, изнемоглим и социјално угроженим члановима; – сарађује и пружа помоћ породицама у случају смрти члана; – организује међусобне посете и сарадњу са сродним организацијама у земљи и иностранству у циљу размене искустава и развијању међусобног поверења ради очувања мира; – организује и врши активности усмерене на информисању чланства; IV ПРАВА И ДУЖНОСТИ ЧЛАНОВА УДРУЖЕЊА Члан 7. Члан Удружења може постати сваки пензионисани војни летач, падобранац и други пензионисани припадник РВ и ПВО, односно ваздухопловства и ПВО, породични пензионер војног летача или падобранца који је право на пензију стекао по смрти корисника војне пензије односно војног осигураника, као и поклоник, пријатељ или симпатизер ваздухопловства. Чланом Удружења постаје се уз претходно попуњавање приступнице и уписом у регистар чланова. Чланство у Удружењу је добровољно.   Члан 8. Почасни члан Удружења може постати физичко или представник правног лица ако својим радом доприноси развоју и унапређењу Удружења. Командант Ваздухопловства и ПВО Војске Србије је почасни члан и уједно почасни председник Удружења.   Члан 9. Члан Удружења има права и дужности да: –    активно учествује у раду Удружења; –    бира и да буде биран у органе Удружења; –    користи сва права која Удружење остварује у оквиру своје активности; –   остварује увид преко изабраних представника и лично, у рад Удружења и његових органа, и покреће питања о раду и одговорности изабраних представника у органима Удружења; – активно ради на остваривању циљева и задатака Удружења и спроводи одлуке и закључке органа; –   заступа ставове и интересе Удружења; –  редовно плаћа чланарину и учествује у одлучивању о коришћењу исте и прихода остварених на други начин.   Члан 10. Чланство у Удружењу престаје: –  иступањем из чланства; –  брисањем из чланства, када члан грубо нарушава углед Удружења или ради супротно циљевима и задацима; – ако члан не плати чланарину из неоправданих разлога две године; –  у случају смрти члана. Одлуку о брисању из чланства доноси Извршни одбор Удружења. Брисани члан има право жалбе Конференцији удружења. Одлука Конференције је коначна. Сви органи Удружења имају право да покрену иницијативу за брисање из чланства или опозив представника из органа Удружења. V ОРГАНИЗОВАЊЕ И ДЕЛОВАЊЕ УДРУЖЕЊА Члан 11. Удружење се организује и делује на територи јРепублиек Србије. Може имати и секције. Секције се образују у местима (градовима) где за то постоје услови. Секција се може образовати ако јој приступи најмање 10 чланова. Секције се у свом организовању и деловању придржавају и спроводе овај Статут, законске и друге прописе надлежних органа. Одлуку о образовању или престанку рада секције доноси Извршни одбор. VI ОРГАНИ УДРУЖЕЊА Члан 12. Конференција удружења Конференција удружења (у даљем тексту (Конференција) највиши је орган Удружења. Конференцију сачињавају сви чланови Удружења. Почасни чланови Удружења не улазе у састав Конференције. Конференција: –    доноси статут Удружења, као и одлуке о изменама и допунама; –    доноси пословник о раду Конференције; –    утврђује политику остваривања циљева и задатака Удружења; –    доноси одлуке које проистичу из циљева и задатака Удружења; –    разматра и усваја годишњи извештај о деловању Удружења и његових органа; –    усваја извештај Надзорног одбора; –    усваја завршни рачун и финансијски извештај; –    бира и разрешава председника и потпредседника Удружења; –    бира и разрешава чланове Извршног одбора; –    бира и разрешава чланове Надзорног одбора Удружења; –    проглашава почасног члана Удружења; –    доноси одлуку о сарадњи и приступању сродним асоцијацијама у земљи, као и о иступању из истих; –    доноси одлуку о висини чланарине; –    доноси одлуку по жалби за брисање из чланства Удружења; –    разматра и одлучује по питањима и предлозима чланова; –    врши и остале послове предвиђене овим Статутом.   Члан 13. Конференција ради у седницама, које се одржавају по потреби, а најмање једном годишње. Конференцију сазива и председава јој председник Удружења. Конференција пуноважно одлучује ако седници присуствује већина од укупног чланства Удружења. Одлуке се доносе простом већином присутних чланова. Ванредна конференција заказује се на захтев Извршног одбора или најмање 10% чланова Удружења. Председник Удружења заказује ванредну конференцију у року од месец дана по пријему захтева и комплетног материјала.   Члан 14. Председник Удружења: –    представља и заступа Удружење у контактима са другим организацијама; –    сазива седнице Конференције и Извршног одбора и истим председава; –    стара се о спровођењу одлука и закључака Конференције; –   организује рад Извршног одбора и усмерава рад сталних и повремених комисија и радних тела; –    наредбодавац је у материјално-финансијском пословању; –    потписује одлуке и остала акта која доноси Конференција и Извршни одбор; –  подноси годишњи извештај о раду Удружења и Извршног одбора годишњој Конференцији; –    ради и остале послове утврђене овим Статутом и Пословником о раду Извршног одбора.   Члан 15. Потпредседник Удружења: –  у случају спречености или одсутности замењује председника. У том случају има права и обавезе председника; –    сарађује са председником Удружења; –    присуствује седницама Извршног одбора.   Члан 16. Извршни одбор Удружења: Извршни одбор Удружења (у даљем тексту Извршни одбор) је колективни орган Конференције и руководи радом Удружења између две конференције. Извршни одбор чини пет чланова, поред председника и потпредседника Удружења, који су истовремено и председник и потпредседник Извршног одбора. Извршни одбор ради у седницама, према потреби, а најмање једном у три месеца. За одржавање седнице потребно је присуство више од половине чланова Извршног одбора. Одлуке се доносе већином гласова присутних чланова Извршног одбора.   Члан 17. Извршни одбор: –    доноси пословник о раду Извршног одбора, –    доноси правилник о материјално-финансијском пословању; –   на основу одлука и задатака Конференције доноси годишњи план рада Извршног одбора и Удружења; – са председником Удружења организује активности на спровођењу задатака из годишњег плана рада; – припрема  предлоге за измену и допуну Статута; – припрема материјале за годишњу конференцију Удружења; – припрема предлоге за почасног члана Удружења; – доноси одлуку о додељивању признања; – усмерава рад секција; – разматра, проучава и анализира актуелна питања која намеће рад или предлаже чланство; – доноси одлуке и остварује непосредну сарадњу са надлежним војним органима, органима сродних организација у покретању питања од интереса за чланове; – правовремено доноси критеријуме и општа акта у складу са законом и овим Статутом; – именује: секретара, благајника Удружења и прописује њихова права и обавезе; – за решавање задатака Извршни одбор образује сталне и повремене комисије или радна тела; – извршава и друге задатке у складу са законом и овим Статутом. Извршни одбор за свој рад одговара Конференцији удружења.   Члан 18. Надзорни одбор Удружења Надзорни одбор Удружења (у даљем тексту Надзорни одбор) има 3 (три) члана. Председника и његовог заменика именује Надзорни одбор. Надзорни одбор усваја ставове и доноси закључке већином гласова својих чланова. Седнице Надзорног одбора заказује и председава им: председник, односно заменик председника, у случају спречености председника. Седнице Надзорног одбора одржавају се према потреби, а обавезно у току припреме за годишњу конференцију Удружења.   Члан 19. Надзорни одбор: –    врши надзор над пословањем органа Удружења; –    остварује увид у финансијско пословање; – извештава Конференцију удружења о пословању и законитости рада органа Удружења између две седнице; – сарађује са Извршним одбором у припреми завршног рачуна и извештаја о финансијском пословању Удружења; –  сарађује са надзорним одборима секција. Члан 20 Секција Удружења Конференција секције је највиши орган секције. Конференцију секције чине сви чланови секције. Конференција секције ради у седницама које се одржавају по потреби, а најмање једном годишње. За одржавање годишње конференције секције потребна је присутност већине  чланова секција. Одлуке се доносе већином гласова присутних чланова на конференцији. Конференцију секције заказује и председава истој председник секције, у његовој спречености потпредсендик секције. Конференција секције: –    доноси пословник о свом раду; –    разматра и усваја извештај о раду секције и њеног одбора; –    усваја извештај о материјално-финансијском пословању; –    покреће иницијативу за измену и допуну статута Удружења; –    доноси одлуку о броју чланова одбора секције и надзорног одбора; –    доноси ставове, закључке и одлуке везане за рад и активности секције, као и ставове и предлоге за рад Удружења; –   бира и разрешава председника и потпредседника секције; –   бира и разрешава одбор и надзорни одбор секције; –   разматра и одлучује о другим питањима и предлозима које покрећу органи секције и чланови у складу са овим Статутом.   Члан 21. Одбор секције Одбор секције је извршни орган секције и руководи радом секције између две седнице Конференције секције. Чланови одбора секције су по положају председник и потпредседник секције. Седнице одбора секције сазива и руководи њима председник секције. У случају спречености или одсутности председника замењује га потпредседник секције. Одбор секције састаје се по потреби, а најмање једном у два месеца. За одржавање седнице одбора секције потребно је присуство више од половине чланова одбора, а одлуке се доносе већином присутних чланова. Одбор секције: –    доноси пословник о раду; –   доноси план рада секције и одбора, прилагођавајући га плану рада Извршног одбора Удружења, и врши реализацију истог; –  води регистар чланова секције; – окупља чланове, врши информисање о текућим актуелностима и активира их у раду; – даје мишљења и предлоге Извршном одбору Удружења о питањима за решавање статусног и социјалног положаја чланова; – остварује непосредну сарадњу са градским (општинским) одбором Удружења војних пензионера Југославије за решавање одређених питања из области пензијског, инвалидског и здравственог осигурања и социјалне заштите; –    прикупља чланарину Извршном одбору Удружења; –    води потребну финансијску документацију; –  организује активности у неговању ваздухопловних и војничких традиција наших народа; –  помаже породици преминулог члана; – припрема годишњи извештај о раду и материјално-финансијском пословању и подноси га конференцији секције; –  доставља годишњи извештај Извршном одбору Удружења; –  према указаној потреби формира сталне и повремене комисије и друга радна тела за извршавање планских задатака, као организационе облике у секцији; – извршава и друге активности у складу са овим Статутом.   Члан 22. Надзорни одбор секције Надзорни одбор секције ради сходо одредбама члана 18. и 19. овог Статута у оквиру делокруга рада секције. VII ИЗБОРИ У ОРГАНИМА УДРУЖЕЊА Члан 23. Сваке друге године на свим нивоима организовања одржавају се избори. Могу се одржавати и превремени или допунски избори када организација или орган оцене да је то неопходно. Избори се по правилу обављају јавним гласањем. Извршни одбор и одбори секција доносе одлуку о изборима два месеца пре заказивања изборне конференције. Мандат председника, потпредседника и осталих органа Удружења траје две године. Сви органи Удружења могу да кооптирају до једне трећине чланова свог органа. Члн органа Удружења може поднети оставку на своју дужност, при чему није обавезан да даје образложење. VIII ФИНАНСИРАЊЕ  И СРЕДСТВА УДРУЖЕЊА Члан 24. Удружење стиче средства из следећих извора: –    чланарине; –    добровољних прилога и поклона; –    и из других извора у складу са законом.Износ чланарине за сваку годину утврђује својом одлуком Конференција удружења. Висину издвајања новчаних средстава из чланарине за потребе рада Извршног одбора и секција за сваку календарску годину утврђује Извршни одбор Удружења посебном одлуком.   Члан 25. Новчана средства Удружења утврђују се и распоређују финансијским планом, који за сваку годину доноси Извршни одбор односно одбор секције Удружења. По истеку сваке календарске године конференције доносе завршни рачун. За закониту употребу финансијских средстава и извршење финансијског плана за исплату, одговоран је председник Удружења, односно председник секције. Средства Удружења користе се у складу са финансијским планом и критеријумом о утрошку средстава. Све одлуке које се односе на претходне ставове морају бити у складу са Устав ом, законима и прописима Републике Србије. IX ЈАВНЕ ОЗНАКЕ УДРУЖЕЊА Члан 26. Удружење од јавних обележја има: знак, чланску карту, печат и штамбиљ. Конференција Удружења доноси одлуку о установљавању плакете, захвалнице, амблема, значке и других ознака Удружења. Извршни одбор доноси правилник о изгледу и садржају установљених обележја и признања са критеирјумима о додељивању. Удружење има свој печат округлог облика пречника 40 мм. По унутрашњој ивици печата исписане су ћирилицом речи: УДРУЖЕЊЕ ПЕНЗИОНИСАНИХ ВОЈНИХ ЛЕТАЧА И ПАДОБРАНАЦА СРБИЈЕ-Београд, у наставку у средини печата је орао са раширеним крилима и падобран. Секције Удружења имају свој печат округлог облика пречника 35 мм. По унутрашњој ивици печата исписане су ћирилицом речи: УДРУЖЕЊЕ ПЕНЗИОНИСАНИХ ВОЈНИХ ЛЕТАЧА И ПАДОБРАНАЦА СРБИЈЕ, у наставку у средини: СЕКЦИЈА, и испод назив места (седишта) секције. Удружење има свој штамбиљ правоугаоног облика 60 са 30 мм и садржи ћирилицом исписане речи: УДРУЖЕЊЕ ПЕНЗИОНИСАНИХ ВОЈНИХ ЛЕТАЧА И ПАДОБРАНАЦА СРБИЈЕ, испод ИЗВРШНИ ОДБОР, испод тога број и датум са празним линијама 40 мм и испод тога ЗЕМУН. Штамбиљи секција су истог изгледа с тим што је уместо Извршног одбора напис СЕКЦИЈА и место седишта секције. Амблем (знак) Удружења представља орао раширених крила и падобран, Значка Удружења има облик штита небо плаве боје (ширине 17мм, а висине 22мм), на којем у темену пише: УПВЛПС (Удружење пензионисаних војних летача и падобранаца Србије), а испод налази се орао у лету раширених крила, која  прелазе ивице штита (11мм). Члан 27. Обавеза је Извршног одбора и Одбора секције као и Надзорног одбора да о свом раду обавештавају чланове и органе Удружења. Обавеза је органа Удружења да сарађују са средствима јавног информисања. X ЗАВРШНЕ И ПРЕЛАЗНЕ ОДРЕДБЕ Члан 28. Одлуку о престанку рада Удружења доноси конференција Удружења двотрећинском већином присутних чланова на Конференцији, којој мора присуствовати већина од укупног броја чланова Удружења. Одлуку о формирању и престанку рада секција доноси Извршни одбор Удружења. Одлуку о начину располагања имовином Удружења, у случају престанка рада Удружења доноси Конференција удружења. Одлуком се одређује поступак и комисија за отуђивање имовине, враћање имовине преузете од војних органа, предаја архива и докумената на чување или уништење. О престанку рада Удружења председник је дужан да обавести у року од 15 дана надлежни државни орган.   Члан 29. Тумачење овог Статута даје Извршни одбор Удружења.   Члан 30. Начин рада органа и секција и друга питања која нису утврђена овим Статутом, уређују се пословницима о раду, правилницима и одлукама органа Удружења, а у складу са законом.   Члан 31. Овај Статут ступа на снагу даном усвајања на Конференцији удружења 16. априла 2008. године и примењује се јединствено на свим нивоима организовања. Даном ступања на снагу овог Статута престаје да важи Статут Удружења пензионисаних војних летача и падобранаца Југославије од 15. јануара 1998. године.   ПРЕДСЕДНИК УДРУЖЕЊА  ПЕНЗИОНИСАНИХ ВОЈНИХ ЛЕТАЧА И ПАДОБРАНАЦА СРБИЈЕ

Оставите одговор